Barion Pixel

1. Általános tudnivalók

Bartha Éva egyéni vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő)

személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban Adatvédelmi tájékoztató) és az adatvédelemre vonatkozó hatályos törvényi előírások betartásával kezeli.

Az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott szabályok kiterjednek és érvényesek az Adatkezelő weboldalán végezhető tevékenységek során kezelt összes személyes adatot érintő adatkezelési tevékenységére.

Az Adatvédelmi tájékoztató 2021.08.01 napján lép érvénybe és további rendelkezésig hatályos. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására. Adatkezelő a mindenkor aktuális Adatvédelmi tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi a www.barthaeva.hu weboldalán.

2. Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Az Adatkezelő

neve:                                                    Bartha Éva e.v.

székhelye:                                           1037 Budapest, Kocsis Sándor út 6/A E lph. I. /3.

adószáma:                                          68084587-1-41

telefonszáma:                                  +36 20 950 5085

e-mail címe:                                      malewita@gmail.com

weboldala:                                         www.barthaeva.hu

3. Az adatkezelés általános céljai, eljárásai, jogalapja és időtartama

3.1 Az adatkezelés általános céljai

A személyes adatok gyűjtése kizárólag jogszerű és egyértelműen azonosítható célból történik. Adatkezelő kizárólag az Ügyfeleinek nyújtandó szolgáltatás megvalósítása és annak fejlesztése érdekében gyűjt személyes adatokat.

Amennyiben az Ügyfél önkéntes elhatározásából külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy rendelkezésre bocsátott adatait Adatkezelő saját reklámküldeményeinek eljuttatására használja (sms-ben, vagy e-mail útján) úgy az adatkezelés célja, ezen küldemények megküldése is.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel,

Adatai megadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul azoknak a fenti célok érdekében történő felhasználásához.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása ? hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel ? kizárólag az érintett előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával történhet.

Adatkezelő nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát. A megadott adatok megfelelősége az érintett felelőssége.

3.2 Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az Adatkezelő által kezelt adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

3.3 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely -törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.

3.4 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az Adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség. A ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

Az Adatkezelő abban az esetben kezel személyes adatokat, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az Adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

3.5 Az adatkezelés időtartama

A személyes, nem kötelező adatok kezelése azok önkéntes megadásától azok törléséig tart. Az Adatkezelő törli a megadott adatokat az arra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat visszavonását követő 25 napon belül.

Az Adatkezelő számára törvényi előírások által kötelezővé tett adatok kezelése az az adatkezelést kötelezővé tevő törvényi előírások által meghatározott időtartam alatt tart. Az Adatkezelő a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ügyfél személyes adatait, amíg az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott jogalapja ezt lehetővé teszi számára.

4. Az Adatkezelő tevékenységeihez kapcsolódó adatkezelési folyamatok

4.1. A weboldalon működő vélemény közzétételi lehetőség

A weboldal Főoldalának ?Rólam írták? pontjában az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó véleményeket közzé teheti. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó vélemények Adatkezelővel való megosztását, Adatkezelő a weboldalon keresztül nem teszi lehetővé, a véleményeket egyéb kommunikációs csatornákon (főként e-mail-en keresztül) gyűjti

A vélemény adatok Adatkezelővel történő megosztása önkéntes.

A véleményadatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése.

A weboldalon közzétett véleményadatok kezelésének célja az Adatkezelő szolgáltatásainak fejlesztése, illetve az Adatkezelő által kiválasztott vélemények referenciaként történő megosztása az ügyfél beazonosításával a weboldal Főoldalának ?Rólam írták? menüpontjában.

Az ügyfelek által Adatkezelő számára megadott és a weblapon közzétett véleményekhez kapcsolódóan kezelt adatok:

Az Ügyfél a véleményének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a weboldal weboldal Főoldalának ?Rólam írták? menüpontjában minden, a honlapot meglátogató személy részére közzé tegye az Ügyfél által megadott véleményt.

A weboldal Főoldalának ?Rólam írták? menüpontjában rögzített vélemény adatokat az Adatkezelő legkésőbb a weboldalon történt közzétételük befejezését követő 1. év végén törli.

4.2. A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlap:

A weboldal a Kapcsolat menüpontban lehetővé teszi az Adatkezelővel való kapcsolatfelvételhez használható adatok regisztrálását.

A kapcsolatfelvételi adatok rögzítése önkéntes.

A kapcsolatfelvételi adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség létesítésének előkészítése.

A kapcsolatfelvételi adatok kezelésének célja a weboldal látogató beazonosítása, hogy az Adatkezelő a kapcsolatfelvételi adatokat rögzítő weboldal látogatóval fel tudja venni a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a kapcsolatfelvételi adatokat rögzítő weboldal látogató igényeinek megfelelő szolgáltatást tudjon nyújtani számára.

A weboldal látogatója által a kapcsolatfelvételhez kapcsolódóan kezelt adatok:

Az űrlap kitöltésével és regisztrálásával a weboldalon kapcsolatfelvételi adatokat rögzítő látogató

Mivel az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így a weboldalon kapcsolatfelvételi adatokat rögzítő látogató szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak legyenek.

A kapcsolatfelvételi adatokat az Adatkezelő az adatok rögzítését követő hónap 20. naptári napján törli.

4.3. Hírlevél feliratkozás / leiratkozás

A weboldal a ?Kapcsolat? menüpontban lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő által összeállított hírlevél iránt érdeklődők regisztrálhassák az Adatkezelő által küldendő hírlevelek iránti érdeklődésüket.

Az Adatkezelő minden hírlevél végén lehetővé teszi a hírlevélre korábban feliratkozó érdeklődők számára, hogy a hírlevélről leiratkozzanak.

A hírlevélre való feliratkozás és a hírlevélről való leiratkozás önkéntes.

A hírlevélre való feliratkozásra és a hírlevélről való leiratkozásra vonatkozó adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség létesítésének előkészítése, illetve megszüntetése.

A hírlevélre való feliratkozás és a hírlevélről való leiratkozás alkalmával gyűjtött adatok célja, hogy az Adatkezelő a hírlevél iránt érdeklődők számára az általuk megadott e-mail címre tudja eljuttatni a hírlevelét mindaddig, amíg az érdeklődő arra igényt tart, de a hírlevélről való leiratkozást követően már ne küldjön hírlevelet.

A hírlevélre való feliratkozáshoz és a hírlevélről való leiratkozáshoz kapcsolódóan kezelt adatok:

A hírlevélre való feliratkozási adatokat az Adatkezelő a hírlevélről való leiratkozás regisztrálását követően 24 órán belül törli.

4.4 Oktatási szolgáltatások megrendelése és teljesítése

Az Adatkezelő az általa nyújtott oktatási szolgáltatás nyújtásának előkészítéseként vagy részeként személyes találkozó vagy a weboldalon keresztül végzett online kapcsolatfelvétel során lehetővé teszi oktatási adatok regisztrálását.

Az oktatási adatok Adatkezelővel történő megosztása önkéntes. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja önkéntesen az Adatkezelő tudomására hozni az általa igényelt szolgáltatás teljesítéséhez az Adatkezelő által a hatályos jogszabályok által kötelezően kezelendő oktatási adatokat, Adatkezelőnek jogában áll az Ügyfél által igényelt szolgáltatások hatályos jogszabályok szerint lehetővé tett regisztrálásától elállni.

Az oktatási adatok megadásának jogalapja szerződéses kötelezettség létesítésének előkészítése, illetve szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az Adatkezelő az Ügyféllel történő személyes találkozás során (jelenléti oktatás) vagy a weboldalán keresztül (online oktatás) nyújt oktatási szolgáltatást. A szolgáltatás előkészítése és teljesítése során Adatkezelő olyan adatokat regisztrál, amelyek rögzítésének célja az Ügyfél által elvégzett oktatások felnőttképzési oktatási nyilvántartásban történő regisztrálása és a szolgáltatás szakszerű teljesítése. Mivel ebben az esetben Adatkezelő adatfeldolgozói minőségében kéri a 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet által meghatározott adatokat, azokat nem tárolja, csak a rendszerbe történő feltöltés időtartamáig.

Az oktatási szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt adatok:

Az oktatási szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó hatályos jogszabályok szerint rögzítendő adatokat Adatkezelő legkésőbb a hatályos jogszabályok által előírt megőrzési határidő letelte évének utolsó naptári napján törli.

Az oktatási szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódó számlázási tevékenységet szabályozó hatályos jogszabályok szerint rögzítendő adatokat Adatkezelő legkésőbb a hatályos jogszabályok által előírt megőrzési határidő letelte évének utolsó naptári napján törli.

4.5. Cookie-k (sütik)

A süti (cookie) egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a weboldal a látogató számítógépes eszközére, helyez el. Ennek segítségével a weboldal ?emlékezni? tud a látogató beállításaira (pl. használt nyelv, megjelenítés), így nem kell azt a látogatónak minden látogatásakor újra beállítania.
Adatkezelő www.barthaeva.hu alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is a sajátjain kívül. A[A1]  Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a weboldala iránt érdeklődő látogatók hogyan használják a weboldalt. Az Adatkezelő az így gyűjtött adatokat a honlap fejlesztéséhez és a felhasználói élmény javításához használja fel. Ezen sütik vagy lejáratukig (14 hónapig) maradnak a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén annak böngészőjében, vagy amíg a látogató nem törli azokat ezekről az eszközökről.

4.6. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

Az Adatkezelő weboldalán elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhat. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mint az annak forrásául szolgáló weboldal meglátogatása esetén viselkednének. Lehetséges, hogy ezek a weboldalak adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha a beágyazott weboldalon az Adatkezelő weboldala iránt érdeklődő látogató felhasználói fiókkal rendelkezik és be van jelentkezve a beágyazott tartalmat szolgáltató weboldalra.

4.7. Technikai információk

Az Adatkezelő a weboldalán tárolt adatokat a tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnere által nyújtott szolgáltatás részeként megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Adatkezelő továbbá olyan műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

? a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

? a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

? a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, ill. a vele szerződésben álló azon közreműködői ismerhetik meg, akik az adott adatkezelési célhoz kötötten szükségszerűen meg kell, hogy ismerjék az adatokat.

A NAIH ajánlásának figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokollhoz képest.

5. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

5.1 Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozást az Adatkezelő vagy a vele a szolgáltatás nyújtása érdekében szerződésben álló közreműködője végzi.

Az adatfeldolgozók a jelen adatkezelési tájékoztatónak, a vonatkozó magyar adatvédelmi és Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően kezelik az Adatkezelő által kezelt adatokat. Az adatokat megismerőkkel fennálló szerződések az adatvédelemre, a titoktartásra is kiterjednek.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás alábbi résztevékenységeit végzik szerződéses partnerek:

  1. Tárhely szolgáltatás
  2. Weboldal fejlesztés és karbantartás
  3. Számlázás
  4. Fizetési szolgáltatás
  5. E-mail szolgáltatás
  6. Videótárolás

A szerződéses partnerek által végzett résztevékenységek elvégzéséhez szükséges adatok részükre átadásra kerülnek adatfeldolgozás céljából. Az alábbi szerződéses partnerek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, illetve az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

5.1.1 Tárhely szolgáltatás

Az Adatkezelő weboldalát egy tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyről működteti, a szolgáltatáshoz szükséges adatokat ezen a tárhelyen tárolja.

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése

A tárhely elérhetősége: info@ionos.hu

A tárhely szolgáltatója: home.pl S.A.

A tárhely szolgáltató cégjegyzékszáma: 811158242

A tárhely szolgáltatójának székhelye: Zbożowa 4, 70-653 Lengyelország

5.1.2 Weboldal fejlesztés és karbantartás

Az Adatkezelő weboldalának kialakítását, módosítását és működésének technikai támogatását egy informatikai szolgáltató bevonásával végzi.

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése

A weboldal fejlesztője és karbantartója:               Halasi-Szabó Nikolett e.v.

A weboldal fejlesztőjének és karbantartójának elérhetősége: niki@eyecandiz.hu

5.1.3 Számlázás

Az Adatkezelő a szolgáltatásainak díjairól online számlát állít ki és a számlában szereplő személyes adatokat a számlázás technikai lebonyolítása érdekében a szolgáltatónak továbbítja.

A feldolgozott adatok köre:

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződése teljesítése.

A számlázó program neve: ### Billingo

A számlázó program elérhetősége: ###billingo

A számlázó program szolgáltatója: ###KBOSS.hu Kft.

A számlázó program szolgáltatójának cégjegyzékszáma: ### 01-09-303201

A számlázó program szolgáltatójának székhelye: ### 1031 Budapest, Záhony u. 7.

5.1.4 Fizetési szolgáltatás

Az Adatkezelő a szolgáltatása díjainak kifizetésére fizetési szolgáltatón keresztül is lehetőséget nyújt. A fizetés technikai lebonyolítása érdekében az ahhoz szükséges személyes adatokat a szolgáltatónak továbbítja, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy a szolgáltató azokat begyűjtse.

A feldolgozott adatok köre:

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése

A fizetési szolgáltatás neve: Barion

A fizetési szolgáltatás elérhetősége: www.barion.com/hu/

A fizetési szolgáltatás szolgáltatója: Barion Payment Zrt.

A fizetési szolgáltatás szolgáltatójának cégjegyzékszáma: 01-10-048552

A számlázó program szolgáltatójának székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

5.1.5. E-mailek fogadása és küldése

Az Adatkezelő a szolgáltatásával kapcsolatos elektronikus levelezésre szolgáltatón keresztül is lehetőséget nyújt. Az elektronikus levelezés technikai lebonyolítása érdekében az ahhoz szükséges személyes adatokat a szolgáltatónak továbbítja, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy a szolgáltató azokat begyűjtse.

A feldolgozott adatok köre:

Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése

Az elektronikus levelezési szolgáltatás neve: Gmail

Az elektronikus levelezési szolgáltatás elérhetősége: www.gmail.com

Az elektronikus levelezési szolgáltatás szolgáltatója: Google Inc.

Az elektronikus levelezési szolgáltatás szolgáltatójának székhelye: Mountain View, California, USA

Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://policies.google.com/privacy Az adatfeldolgozó a levelezéshez és abban szereplő adatokhoz való hozzáférés érdekében kerül igénybevételre.

5.2 Adattovábbítás

Az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott közreműködőkön kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

Az Adatkezelő a kezelt adatokat nem továbbítja más, harmadik személy részére.

6. Az Ügyfél saját adataira vonatkozó jogai

Adatkezelő számára fontos, hogy az adatkezelés megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek és biztosítja az alábbi érintetti jogokat.

6.1. Hozzáférés joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy információt kapjon arra vonatkozóan, hogy Adatkezelőnél folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, és amennyiben igen, ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhessen.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Az Ügyfél jogosult a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok pontosítása iránti kérelemre (javító helyesbítés), illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok ? egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő ? kiegészítését (kiegészítő helyesbítés).

6.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy erre irányuló kérelme alapján Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben azok kezelésére nincsen szükség, vagy az Ügyfél visszavonja a hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (kényszerítő jellegű jogos ok), vagy kezelésük jogellenes, a személyes adatok törlését Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül végrehajtja.

Az Ügyfél a törlés kérését vagy az adatok változásbejelentését írásban az info@barthaeva.hu e-mail címen kérheti.

6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Ügyfél vitatja a személyes adatainak pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy az Ügyfél tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen, illetve, ha a továbbiakban már nincs szükség a megadott személyes adatokra adatkezelés céljából.

6.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Ügyfél erre irányuló kérelem útján kérheti a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (adatkikérésre irányuló adathordozás), illetve a személyes adatainak más adatkezelő részére továbbítását (közvetlen adattovábításra irányuló adathordozás).

6.6. Tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az erre irányuló kérelme alapján a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelésének jogalapja jogos érdeken alapul. Ekkor az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos indok indokolja, amely elsőbbséget élvez az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Adatkezelő az írásbeli kérelmek beérkezése után indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve végzi el a kért módosítást.

7. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás ? személyes adatok védelme

Az Adatkezelő mindent megtesz, hogy az Ügyfél által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személy tudomására. Személyes adataihoz csak az Adatkezelő és a vele szerződésben álló azon munkatársak férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez feltétlenül szükséges.

Interneten gyűjtött adatai védelmében az Adatkezelő mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében[A3] .

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok ? kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi ? közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

8. Direkt Marketing

Az Adatkezelő nem küld kéretlen levelet Ügyfeleinek; az Ügyfél adatait nem használja fel direkt marketing céljára.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő számára fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartja az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszik minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel a személyes adatokkal kapcsolatos kérdés, panasz esetén elsősorban az Adatkezelőhöz forduljon a jelen tájékoztató 2. pontjában felsorolt elérhetőségein a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Az Ügyfél a GDPR és a vonatkozó jogszabályok alapján közvetlenül panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, annak költségét a Hatóság előlegezi és viseli. A hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu


error: Védett tartalom!!!

Iratkozz fel a hírlevelemre mielőtt mész!