Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Közzétéve: 2021.08.31

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK.. 1

Tartalomjegyzék. 1

Bevezetés. 4

A Szolgáltató adatai 4

A tárhelyszolgáltató adatai 4

Fogalmak. 4

Vonatkozó jogszabályok. 5

Az ÁSZF időbeli hatálya, elfogadása. 6

A Weboldal használata. 6

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül értékesíteni kívánt Termékek bemutatása. 6

Online oktatások (Online termék). 7

Online órák (Online termék). 7

Videók (Online termék). 8

A Weboldalon keresztül értékesített termékcsoportokra vonatkozó általános tudnivalók. 8

Árak. 8

A Szolgáltató által a Weblapon csak ismertetett szolgáltatások bemutatása. 9

Kezelések. 9

### Jelenléti oktatások ###. 9

Az értékesítési Szerződés megkötése. 9

Az ajánlat összeállítása. 9

Az ajánlattételbe bevonandó Termékek kiválasztása / kosárba helyezése. 9

Az ajánlattétel tartalmának véglegesítése. 10

A Vevő adatainak rögzítése. 11

Regisztráció a még nem regisztrált ajánlattevők részére. 11

Ajánlattevői adatok véglegesítése már regisztrált ajánlattevők részére. 11

Az ajánlattevői adatokra vonatkozó általános rendelkezések. 11

Az ajánlattétel véglegesítése. 12

Az ajánlattétel során elkövetett adatbeviteli hibák javítása ? Felelősség a megadott adatok valóságáért  12

Ajánlattevői fizetési kötelezettség teljesítése. 12

Az ajánlat visszaigazolása, a szerződés létrejötte. 13

A szerződés nyelve, a szerződés formája. 13

###Számlázás###. 13

Az értékesítési Szerződés Szolgáltató általi teljesítése. 13

Belépés a Fiókba. 14

Regisztráció a még nem regisztrált felhasználók részére. 14

Belépés a már regisztrált ajánlattevők/vevők részére. 14

A Fiók használata. 14

A Szolgáltatótól megvásárolt online Termékek áttekintése és használata. 15

Online oktatások (Online termék). 15

Online órák (Online termék). 15

Videók (Online termék). 16

Az online Termékek igénybevételére vonatkozó egyéb rendelkezések. 16

Online oktatás hiányzás, pótlás. 16

Online oktatás elmaradása. 17

Online órák elmaradása. 17

Az online szolgáltatások igénybevételének technikai feltételei 17

Ajánlatok áttekintése (Rendelések). 18

Fiókadatok. 18

A regisztrált adatok módosítása. 18

A regisztráció törlése. 18

###Címek???###. 19

###Kilépés???###. 19

Főoldal, Rólam.. 19

Kapcsolattartás. 19

Szerzői jogok. 19

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések. 20

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex. 20

Az ÁSZF földrajzi hatálya. 20

Szerződés felmondása, elállási feltételek. 21

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek. 21

Online vitarendezési platform.. 25

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján. 25

Egészségügyi tudnivalók:. 25

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 25

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása. 26

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége. 26

Az Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén. 26

Az Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége. 26

Az Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja. 26

Többletköltségek. 27

Visszatartási jog. 27

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén. 27

A termék visszaszolgáltatása. 27

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése. 27

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért. 27

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható. 28

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás. 28

Kellékszavatosság. 28

Termékszavatosság. 30

Jótállás. 30

Nyilatkozat-minta elálláshoz. 32

 

Bevezetés

Üdvözölöm weboldalamon és köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával! Kérem, hogy az értékesítési Szerződés létrejöttét megelőző ajánlattétele véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert ajánlattétele véglegesítésével a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalma Ön által is elfogadottá válik! Ha a jelen ÁSZF-fel, a weboldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velem egyeztetni, úgy kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a következőkben megadott elérhetőségeken!

A Szolgáltató adatai

Neve:Bartha Éva e.v.
Adószáma:68084587-1-41
Felnőttképzési nyilvántartási száma:51200033
Székhelye:1037 Budapest, Kocsis Sándor út 6/A E. lph. I./3.
Levelezési címe:1037 Budapest, Kocsis Sándor út 6/A E. lph. I./3.
Weboldala:www.barthaeva.hu
Telefonszáma:+36 20 950 5085
E-mail-je:info@intimetorna.hu
 hello@barthaeva.hu
Bankszámlaszáma:11773157-08398774

A tárhelyszolgáltató adatai

Neve: 
Székhelye: 
Levelezési címe: 
Weboldala: 
Telefonszáma: 
E-mail-je: 

Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Weboldal: a jelen www.barthaeva.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Szolgáltató és Vevő között a Weboldal Termékeinek vásárlásával és/vagy elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében ? szerződés megkötése érdekében ? szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Weboldal kínálatában szereplő, a Weboldalon értékesítésre szánt minden szolgáltatás, birtokba vehető forgalomképes ingó dolog vagy virtuális termék, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vevő: a Weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő és a Szolgáltatóval a vételi ajánlat elfogadását követően Szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF időbeli hatálya, elfogadása

Jelen ÁSZF a Weboldalon történt közzététel napjától visszavonásig érvényes.

A Szerződés tartalmát ? a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett ? a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően a jelen ÁSZF tartalmazza a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Vevő az ajánlattétele véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Weboldalon keresztül történő ajánlattétellel Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, így az ÁSZF teljes egészében a Vevő és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A Weboldal használata

A Weboldal

ad lehetőséget.

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül értékesíteni kívánt Termékek bemutatása

A Szolgáltató az általa a Weboldalon keresztül értékesíteni kívánt Termékeket a Weboldalon szereplő főmenü egyes alább felsorolt termékcsoportokra utaló elemeire kattintva mutatja be.

A Weboldalon a megvásárolható Termékek lényeges tulajdonságairól az egyes Termékek leírása ad tájékoztatást. 

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül értékesíteni kívánt termékcsoportjai a következők:

Online oktatások (Online termék)

Olyan online szolgáltatás, melynek során az oktatási anyag megismertetése, gyakorlati fogások bemutatása, közös megvitatása a Felhasználó számára a Weboldalon keresztül közvetített, élő internetes kapcsolat során valósul meg. Az oktatások kezdetének időpontját a Szolgáltató a weboldalon előre jelzi.

Az oktatásokon való részvétel feltétele, hogy a Vevő az adott oktatásra vonatkozó részvételi lehetőséget vásároljon.

A Vevő egy oktatást egy számítástechnikai eszközön, a Weblapon bejelentkezve tekinthet meg. Az oktatások nem kerülnek rögzítésre, ezért a későbbiek során nem nézhetők vissza. A Vevő által az adott oktatásra megvásárolt előfizetésben megadott oktatási alkalmak bármelyikének elmulasztása esetén az elmulasztott oktatások pótlására nincs lehetőség.

Az oktatásokon való részvétel láthatósághoz kötött. Amennyiben a Vevő a tanfolyamon a Szolgáltató többszöri szóbeli figyelmeztetése ellenére sem teszi magát láthatóvá, úgy a Szolgáltató a Vevőt kizárhatja az oktatásról. Ebben az esetben a résztvevő tudomásul veszi, hogy a részvételi díj számára nem jár vissza és az más képzésre sem vihető át.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az általa szervezett és meghirdetett tanfolyamon való részvételt. Ebben az esetben a Weboldalon keresztül hozzá eljuttatott jelentkezést az alább a szerződéskötési eljárásnál leírtak szerint jogosult visszautasítani.

Online órák (Online termék)

A weboldalon előre jelzett, meghatározott napokon és órában induló, a Weboldalon keresztül élő internetes kapcsolaton keresztül közvetített, alkalmanként 30-45 perces mozgásprogramok. Az online órák kezdetének időpontját a Szolgáltató a Weboldalon előre jelzi.

Az online órákon való részvétel feltétele, hogy a Vevő 10 alkalmas online órai részvétel előfizetést vásároljon.

A Vevő egy-egy online órát egy számítástechnikai eszközön, a Weblapon bejelentkezve tekinthet meg és végezheti az órával egyidőben az ott irányított mozgásprogramot. Az órák nem kerülnek rögzítésre, ezért a későbbiek során nem nézhetők vissza. A Vevő által előfizetett 10 alkalom bármelyikének elmulasztása esetén az elmulasztott órák pótlására nincs lehetőség.

A Vevő a 10 alkalmas előfizetésére vonatkozó értékesítési szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató által biztosított hozzáférés megadását követő 10, egymást követő online órához fér hozzá.

Az online órákon bemutatott mozgásprogramot a Vevő saját felelősségére végzi.

Videók (Online termék)

Online elérhető, a Szolgáltató által korábban felvett gyógytorna órákat (elméleti órák, gerinctorna, csípőtorna, stb.) bemutató videók.

A videók megtekintésének feltétele, hogy a Vevő 15 vagy 30 naptári napos előfizetést vásároljon a videók megtekintésére.

A Vevő az előfizetési idő alatt mennyiségi és időbeli korlátozás nélkül tekintheti meg a megvásárolt videókat.

A Vevő a termékhez közvetlenül az értékesítési szerződés létrejöttét követően, annak napjától az előfizetésétől függően számított 15., vagy 30. naptári nap végéig fér hozzá.

A videókon bemutatott mozgásprogramot a Vevő saját felelősségére végzi.

A Weboldalon keresztül értékesített termékcsoportokra vonatkozó általános tudnivalók

Az egyes termékcsoportokra utaló főmenü pontokra kattintva megtalálhatók a termékcsoportban elérhető Termékek. A termékcsoportokon belül a Termékeket illusztrált fénykép jelöli. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek, nem részei a Terméknek, ha a Termék leírása nem tartalmazza kifejezetten, hogy azok a Termék részét képezik.

A Szolgáltató a Termékek leírásában szereplő esetleges elírásokért, téves adatokért nem vállal felelősséget.

A Weboldalon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.

Árak

Vevőnek vásárlás esetén a Weboldalon a Termékek leírásánál szereplő ? esetleg kuponok felhasználásával csökkentett – árat kell megfizetni.

A Weboldalon feltüntetett és a kuponok felhasználásával csökkentett árak is tartalmazzák a szállítás, az átadás-átvétel és a szolgáltatói teljesítés díját.

A Weboldalon feltüntetett árak forintban értendők és tartalmazzák a Szolgáltató által jogszerűen felszámítandó általános forgalmi adót.

Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

A nyilvánvalóan hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ennek a felajánlásnak az ismeretében eldönthető, hogy a leendő vevő megvásárolja valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja az ajánlattételét.

A Szolgáltató által a Weblapon csak ismertetett szolgáltatások bemutatása

A Szolgáltató az általa a Weboldalon keresztül értékesíteni nem kívánt szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat a Weboldalon szereplő főmenü egyes alábbi elemeire kattintva mutatja be.

Kezelések

A Szolgáltató a Weboldalon a Kezelések menüpontban bemutatott szolgáltatásait a Weboldalon keresztül csak bemutatja, de nem értékesíti, azok igénybe vételére a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételt követően a Weboldalon kívül van lehetőség.

### Jelenléti oktatások ###

Az értékesítési Szerződés megkötése

Az ajánlat összeállítása

A Szolgáltatóval kötendő értékesítés szerződés megkötése a Weboldalon keresztül értékesített Termékek egyes termékek bemutatására hivatott al oldalakról indítható

Az ajánlattételbe bevonandó Termékek kiválasztása / kosárba helyezése

A Vevő által megvásárolni kívánt Termékeket

lehet kiválasztani a Kosárba teszem gombra kattintva.

Egy megvásárolni kívánt Termék kosárba helyezését követően bármely másik terméket kiválasztásával lehet folytatni a vásárlást.

A ?Kosárba teszem? gombra kattintás még nem keletkeztet vásárlási- vagy fizetési kötelezettséget, mivel a kosárba helyezés még nem minősül ajánlattételnek. Akkor is célszerű a kosárba helyezni a Terméket, ha nem biztos, hogy az adott Termék megvásárlása végleges, mert ebben az esetben az alábbiak szerint egy képernyőn tekinthető meg az egy adott pillanatban az ajánlattételre kiválasztott Termékek összessége.

Az ajánlattétel tartalmának véglegesítése

A Kosár megtekintése

A Weboldalon található ?Kosár? ikonra kattintva bármikor ellenőrizhető a kosár tartalma, azaz az egy adott pillanatban az ajánlattételbe bevonni kívánt Termékek és azok – a Termékekhez az alábbiak szerint már rögzített kuponok felhasználásával kalkulált ? egységára ára és a kosár tartalmának teljes értéke is.

A már kiválasztott Termékekre vonatkozó adatok a Termékek fényképeire kattintva ismételten megtekinthetők.

A Vásárlás folytatása gomb megnyomásával tetszőleges további Termékek kiválasztására, kosárba helyezésére nyílik lehetőség.

Termékek eltávolítása a kosárból

A korábban kosárba helyezett Termékek az ajánlattétel véglegesítéséig szabadon távolíthatók el a kosárból.

Egy Termék eltávolítását követően a Weboldal automatikusan frissíti a kosár tartalmát és a kosár tartalmának teljes értékét is.

Kuponok felhasználása

Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az általa értékesítésre kínált Termékeket Kuponok felhasználásával a Weboldalon a Termékek bemutatásánál megadott egységáraknál kedvezőbb egységárakon, kedvezményesen lehessen megvásárolni.

A Kuponok felhasználásakor Szolgáltató az általa kiválasztott Termékekhez nyújthat, általa meghatározott mértékű kedvezményt, általa kiválasztott feltételek ajánlattételkori teljesülése esetén.

A Szolgáltató a Kuponok felhasználásakor elérhető kedvezmények feltételeit és a kedvezmények érvényesítésére lehetőséget nyújtó Kupon kódját a Kuponok megszerzésére lehetőséget nyújtó médiumokban teszi közzé.

Egy adott Termék megvásárlásához kedvezményt nyújtó Kupon kódját a Termék melletti Kuponkód mezőbe beírva és a Kupon beváltása gombra kattintva a Weboldal a Kupon felhasználási feltételeinek megfelelően automatikusan frissíti a Termék egységárát és a kosár tartalmának teljes értékét is.

Az ajánlattétel tartalmának rögzítése

Ha a Termékek kiválasztása és az egyes Termékekhez kapcsolódó Kuponok kódjainak rögzítése befejeződött a ?Tovább a pénztárhoz? gombra kattintva az ajánlattétel tartalma véglegesíthető.

A Vevő adatainak rögzítése

A Weboldalon csak a Weboldalon regisztrált felhasználók adhatnak ajánlatot Szolgáltató részére, azaz válhatnak ajánlattevővé, majd az ajánlat Szolgáltató általi elfogadását követően Vevővé.

Az ajánlattétel tartalmának véglegesítését követően az ajánlattételhez felhasználandó ajánlattevői adatok véglegesítésére a Weboldal a következő módokon nyújt lehetőséget:

Regisztráció a még nem regisztrált ajánlattevők részére

Ha az ajánlatot még nem regisztrált ajánlattevő kívánja megtenni, úgy a Weboldal az ajánlat tartalmának véglegesítését követően a Pénztár oldalon keresztül is lehetőséget biztosít a regisztrációra. A Regisztráció gombra kattintva a regisztrációhoz kapcsolódó adatbevitel a ### pontban leírtak szerint elvégezhető, majd a Weboldal az ajánlatadási folyamatba visszatérve lehetőséget biztosít a regisztráció során megadott adatok véglegesítésére az ajánlattételhez. A Weboldalon a regisztráció során rögzített adatokkal kitöltött adatokat jeleníti meg az ajánlattevői adatok véglegesítéséhez. Az ajánlattevői adatok véglegesítése (a Fizetés Barionnal gomba kattintás) előtt az adatok szükség esetén még módosíthatók vagy változtatás nélkül elfogadhatók. Az ilyen módon véglegesített ajánlattevői adatok az ajánlattétel véglegesítésekor (Fizetés Barion gombra kattintással) a regisztrált felhasználó regisztrált adataivá is válnak. Az így véglegesített ajánlattevői adatok pedig az aktuális ajánlattétel ajánlattevő adataivá is válnak.

Ajánlattevői adatok véglegesítése már regisztrált ajánlattevők részére

Ha az ajánlatot korábban már regisztrált ajánlattevő kívánja megtenni, úgy a Weboldal az az ajánlat tartalmának véglegesítését követően és az ajánlattevő bejelentkezését követően automatikusan megjeleníti az ajánlattételhez véglegesítéséhez a Weboldal által a regisztrált ajánlattevőről aktuálisan nyilvántartott adatokkal. Az ajánlattevői adatok véglegesítése (a Fizetés Barionnal gomba kattintás) előtt az adatok szükség esetén még módosíthatók vagy változtatás nélkül elfogadhatók. Az ilyen módon véglegesített ajánlattevői adatok az ajánlattétel véglegesítésekor (Fizetés Barion gombra kattintással) a regisztrált felhasználó regisztrált adataivá is válnak. Az így véglegesített ajánlattevői adatok pedig az aktuális ajánlattétel ajánlattevő adataivá is válnak.

Az ajánlattevői adatokra vonatkozó általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó ajánlattételek esetén az ajánlattétel során az ajánlatadó által véglegesített ajánlattételi adatokkal azonosítható magánszemély minősül ajánlattevőnek.

Amennyiben az ajánlattétel során megadott adatok nem magánszemélyre vonatkoznak, úgy az ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az ajánlattétel során megadott szervezet képviselői megismerjék és a szervezet nevében a szervezetre nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁSZF szerint létrejövő szerződést. Az így a Szolgáltatóval szerződéses viszonyba kerülő szervezetnek vagy képviselőinek bármely a szerződésre vonatkozó kifogása esetén ajánlattevő köteles Szolgáltató felé helyt állni a szerződésben foglalt ajánlattevői/vevői kötelezettségek teljesítéséhez. Szolgáltató nem vizsgálja az ajánlattevő és az ajánlattétel során megadott szervezet közötti szerződéses / kötelmi viszonyokat, így az azokból a szerződés teljesítés során esetlegesen eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Az ajánlattétel során megadott adatokat a Szolgáltató nem ellenőrzi, az általa teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztráció (számlázás, oktatások regisztrációja a felnőtt oktatási regisztrációs rendszerben, ?) során az ajánlattételben megadott adatokat fogja használni függetlenül azok helyességétől. Szolgáltató nem vállal felelősséget az ajánlattétel során megadott helytelen adatok felhasználásából vagy felhasználhatatlanságából eredő károkért.

Az ajánlattétel véglegesítése

A véglegesített ajánlatevői adatok alatt megjelennek az ajánlattételbe bevonni kívánt Termékek, az áruk Termékenként, valamint az ajánlattételben szereplő Termékekért fizetendő teljes vételár. Az ajánlattétel így áttekinthető, majd az áttekintést követően az Adatvédelmi tájékoztató és jelen ÁSZF elfogadását követően a ?Fizetés Barionnal? gomb megnyomása a Szolgáltató számára adott ajánlatot és egyben azonnali fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az így kibocsátott ajánlat 48 órás ajánlati kötöttséget eredményez.

Amennyiben a Szolgáltató az ajánlatot 48 órán belül nem igazolja vissza a jelen ÁSZF szerint, az ajánlattevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól és Szolgáltató gondoskodik az ajánlattevő által teljesített kifizetés 10 munkanapon belüli visszafizetéséről.

A Weboldalon bármely időpontban lehetőség van ajánlatok kibocsátására.

Az ajánlattétel során elkövetett adatbeviteli hibák javítása ? Felelősség a megadott adatok valóságáért

Szolgáltató felhívja az Vevő a figyelmét, hogy a Vevő felelőssége, hogy a Vevő által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen Szolgáltató a Vevő által megadott adatok alapján teljesíti  szerződéses kötelezettségeit. Vevő az ajánlattételével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult Vevő hibás adatbeviteléből, pontatlan adatszolgáltatásából eredő minden kárát és költségét Vevőre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja.

Szolgáltató felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Ajánlattevői fizetési kötelezettség teljesítése

Az ajánlattételt követően a Weboldal automatikusan átirányítja az ajánlattevőt a Barion fizetőoldalára, ahol annak biztonságos felületén az ajánlattételben szereplő Termékek teljes ellenértékét bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni.

A fizetőoldalon megadott bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.

A fizetőoldalon a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát, és a kártya hátoldalán található CVC kódot, és egy működő email címet.

A fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra is, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye, hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

Az ajánlattevő közvetlenül az ajánlattételt követően a Barion fizetőoldalán, az azon található eljárással köteles megfizetni az ajánlattételében szereplő Termékek teljes ellenértékét.

A Barion fizetőoldalán keresztül teljesített kifizetést követően Ügyfél bankszámla kivonatán a „Barion Payment Zrt.” fog szerepelni.

A fizetés befejezését követően a Weboldal visszaigazolja az ajánlattevő részére a sikeres ajánlattételt és jelzi, hogy az ajánlat elfogadására vonatkozóan Szolgáltatótól visszaigazolás várható.

Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával.

Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót a Termék átadása előtt.

Az ajánlat visszaigazolása, a szerződés létrejötte

Az Szolgáltató legkésőbb az ajánlat Weboldalon történt elküldését követő 48 órán belül e-mail útján igazolhatja vissza az ajánlat elfogadását, amennyiben az ajánlat ellenértéke megfizetésre került.

A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az ajánlattevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Ajánlattevő a szerződés létrejöttekor válik Vevővé.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Szolgáltató nem iktatja.

###Számlázás###

Az értékesítési Szerződés Szolgáltató általi teljesítése

Az értékesítési szerződés szerint megvásárolt online Termékekre vonatkozó kötelezettségeit a Szolgáltató a Weboldalon a Fiók menüpontban elérhető gombokon/linkeken keresztül elérhető szolgáltatásokkal teljesíti.

A Szolgáltató a Weboldalon keresztül értékesített Termékeit csak a Weboldalon regisztrált felhasználók használhatják, így a Vevők így a korábbi regisztrációjuk során rögzített adatokkal történő belépést követően érhetik el a megvásárolt szolgáltatásokat.

Belépés a Fiókba

A Fiók a Weboldal főmenüjének Fiók ikonján keresztül érhető el.

A Fiókba való belépésre a Weboldal kétféle módon biztosít lehetőséget:

Regisztráció a még nem regisztrált felhasználók részére

A Weboldal a Fiók menüpontban Regisztráció menüből indulva lehetőséget biztosít a még nem regisztrált felhasználónak a regisztrációra.

A még nem regisztrált felhasználónak a regisztrációs oldalon lehetősége van a regisztrációhoz szükséges adatok megadására.

A regisztrációhoz szükséges adatok a Szolgáltató által értékesített Termékekre vonatkozó értékesítési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, az ezekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzéséhez és a Szolgáltató és a regisztrált felhasználó közötti szakmai és adminisztratív kommunikáció elvégzéséhez szükséges adatok.

A regisztrálandó adatok rögzítését követően a Regisztráció gomb megnyomásával a felhasználó regisztrált felhasználóvá válik. A Szolgáltató a regisztráció módosításáig az így rögzített adatokat használja a fenti célokra a regisztrált adatok módosításáig vagy törléséig.

A regisztrációról a regisztrált felhasználó visszaigazolást kap.

A regisztrációt követően a Weboldal lehetőséget biztosít a már regisztrált ajánlattevőknek és vevőknek a Fiókjuk használatára.

Belépés a már regisztrált ajánlattevők/vevők részére

A Weboldal a Fiók menüpontban a Belépése menüből indulva lehetőséget biztosít a már regisztrált ajánlattevőknek és vevőknek a Fiókjuk használatára.

A Fiók használata

A Belépést követően a Weboldal a következő lehetőségeket ajánlja fel a belépett felhasználó számára:

A Szolgáltatótól megvásárolt online Termékek áttekintése és használata

A Weboldalon regisztrált Vevő a belépését követően át tudja tekinteni és használni tudja az általa korábban megkötött értékesítési Szerződések szerint a Szolgáltató által szolgáltatott Termékeket.

A Szolgáltató az értékesítési szerződés létrejöttéhez szükséges értesítés általa történő elküldését követően a megvásárolt online Termékekhez hozzáférést biztosító gombokat/linkeket 1 munkanapon belül elhelyezi a Weboldalon a Vevő Fiókjában a Videók, órák menüpont alatt.

A hozzáférést biztosító linkek előbbiek szerinti elhelyezése a Szolgáltató részéről a szerződés szerinti szállítási, átadás-átvételi és szolgáltatási kötelmei teljesítésének felel meg.

A Szolgáltató által a Vevő számára így elérhetővé tett gombokkal / linkekkel az egyes termékcsoportok Termékeit az alábbiak szerint lehet igénybe áttekinteni és igénybe venni.

Online oktatások (Online termék)

A megvásárolt Termékek áttekintésére és igénybevételére lehetőséget biztosító linkek / gombok a Vevő által megvásárolt Termék megnevezésére és a Termék igénybevételének egyes időpontjaira utaló megnevezéssel rendelkeznek. A gombok /linkek mellett látható a Termék igénybevételének egyes időpontjaiig még hátralévő idő nagysága.

A Termék igénybevétele egyes alkalmainak elérkezésekor és azt követően az adott alkalom oktatási ideje bármikor az adott alkalomhoz kapcsolódó gombra / linkre kattintva a Vevő számára lehetővé válik az online oktatásba való bekapcsolódás. A Vevő egyszerre egy eszközön jogosult az online oktatásba való bekapcsolódásra, így egy másik eszközön történő bejelentkezése automatikusan kilépteti az online oktatás megtekintésére korábban használt eszközről.

A vevő az oktatás ideje alatt tetszőleges időpontban és tetszőleges számú alkalommal kiléphet, majd újra bekapcsolódhat az oktatásba, de az oktatás az oktatási idő alatt akkor is folytatódik, ha a Vevő éppen nem kapcsolódott be az oktatásba.

Az adott alkalomhoz kapcsolódó oktatás befejezését követően az arra az alkalomra vonatkozó gombot / linket a Weboldal automatikusan eltávolítja a Vevő fiókjából akkor is, ha a Vevő részt vett és akkor is, ha a Vevő nem vett részt az oktatáson.

Online órák (Online termék)

A megvásárolt Termékek áttekintésére és igénybevételére lehetőséget biztosító linkek / gombok a Vevő által megvásárolt Termék megnevezésére és a Termék igénybevételének egyes időpontjaira utaló megnevezéssel rendelkeznek. A gombok / linkek mellett látható a Termék igénybevételének egyes időpontjaiig még hátralévő idő nagysága.

A Termék igénybevétele egyes alkalmainak elérkezésekor és azt követően az adott mozgásprogram ideje bármikor az adott alkalomhoz kapcsolódó gombra / linkre kattintva a Vevő számára lehetővé válik az online órákba való bekapcsolódás. A Vevő egyszerre egy eszközön jogosult az online órákba való bekapcsolódásra, így egy másik eszközön történő bejelentkezése automatikusan kilépteti az online órák megtekintésére korábban használt eszközről.

A Vevő az online órák ideje alatt tetszőleges időpontban és tetszőleges számú alkalommal kiléphet, majd újra bekapcsolódhat az online órákba, de a mozgásprogram az online órák ideje alatt akkor is folytatódik, ha a Vevő éppen nem kapcsolódott be az online órákba.

Az adott alkalomhoz kapcsolódó oktatás online órák követően az arra az alkalomra vonatkozó gombot / linket a Weboldal automatikusan eltávolítja a Vevő fiókjából akkor is, ha a Vevő részt vett és akkor is, ha a Vevő nem vett részt az online órán.

Videók (Online termék)

A megvásárolt Termékek áttekintésére és igénybevételére lehetőséget biztosító linkek / gombok a Vevő által megvásárolt Termék megnevezésére és a Termék igénybevételének záró időpontjaira utaló megnevezéssel rendelkeznek. A gombok / linkek mellett látható a Termék előfizetése lezárulásának időpontjáig még hátralévő idő nagysága.

A Termék igénybevétele a link /gomb megjelenését követően az előfizetés lezárulásának időpontjáig bármikor az adott Termékhez kapcsolódó gombra / linkre kattintva a Vevő számára lehetővé válik a Videók megtekintése. A Vevő egyszerre egy eszközön jogosult a videók megtekintésére, így egy másik eszközön történő bejelentkezése automatikusan kilépteti a videók megtekintésére korábban használt eszközről.

A Vevő az előfizetési időszak alatt tetszőleges időpontban, tetszőleges számú alkalommal és a videó tetszőleges részétől kezdheti el a videók megtekintését és azok megtekintését tetszőleges időpontban, tetszőleges számú alkalommal, a videók tetszőleges részeinél abba is hagyhatja.

Az Termékhez kapcsolódó előfizetési időszak leteltét követően az arra az előfizetési időszakra vonatkozó gombot / linket a Weboldal automatikusan eltávolítja a Vevő fiókjából akkor is, ha a Vevő egyetlen egyszer sem tekintette meg a videót.

Az online Termékek igénybevételére vonatkozó egyéb rendelkezések

Online oktatás hiányzás, pótlás

Online oktatásról hiányozni kizárólag a Szolgáltató egyedi elbírálása és döntése alapján lehetséges. Egy esetleges hiányzásról a Vevő köteles az oktatás első alkalmának megkezdését megelőzően minimum 24 órával írásban értesíteni a Szolgáltatót. A Szolgáltató saját hatáskörben dönt a hiányzás engedélyezéséről, a pótlási lehetőségről, valamint a pótlás díjáról, azzal a megkötéssel, hogy az oktatás pótdíja nem haladhatja meg az oktatás eredeti díjának értékét.

A Vevő hiányzásáról szóló értesítés hiányában Szolgáltatónak jogában áll kizárni a résztvevőt a pótlási lehetőségek köréből, valamint megtagadni a tanfolyam elvégzését igazoló oklevél kiállítását. Ezesetben a Vevő nem jogosult az oktatás díjának teljes vagy részleges visszafizetésére és azt a Szolgáltató egyéb Termékeinek megvásárlására sem használhatja fel, a Szolgáltató értékesítési Szerződés foglalt kötelmei pedig teljesítetté válnak.

Online oktatás elmaradása

Amennyiben egy online oktatás a Szolgáltató érdekkörében felmerült bármely ok miatt, vagy elegendő Vevő hiányában a meghirdetés ellenére elmarad, arról Szolgáltató az online oktatás első alkalmának megkezdése előtt legkésőbb 24 órával e-mail-ben értesíti a Vevőket.

Ebben az esetben a Szolgáltató a Vevő által befizetett díjat az oktatás elmaradásáról szóló értesítés megtörténtét követő 10 munkanapon belül visszautalja a Vevő számára, vagy amennyiben azt a Vevő kéri, az összeg átvihető más, illetve később megtartandó oktatásra is.

Online órák elmaradása

Amennyiben egy online óra a Szolgáltató érdekkörében felmerült bármely ok miatt, arról Szolgáltató az online óra megkezdése előtt legkésőbb 24 órával e-mail-ben értesíti a Vevőket.

Ebben az esetben a Szolgáltató az elmaradt óra helyett egy másik általa meghatározott időpontban tartott online órán való részvételre biztosít lehetőséget. Az így elmaradt online órán való részvétel lehetőségét az új órán való részvételre lehetőséget biztosító link /gomb Vevő Fiókjában való elhelyezésével biztosítja.

Az online szolgáltatások igénybevételének technikai feltételei

Ahhoz, hogy a Vevő a Szolgáltató Termékeit igénybe tudja venni, a Vevőnek a következő megfelelően működő eszközöket, szolgáltatásokat kell biztosítania és ezek összes költségét a Vevőnek kell viselnie:

A Weboldalon keresztül közvetített Termékek igénybe során a Szolgáltató Weboldalán keresztül közvetített Termékek adatátvitele során felmerülő technikai hibákért (pl. internet akadozása) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ajánlatok áttekintése (Rendelések)

A regisztrált felhasználó által Szolgáltató számára a kibocsátott, de a Szolgáltató által még el nem fogadott ajánlatok áttekintése. ###

Fiókadatok

A regisztrált felhasználónak a Fiókadatok menüpont alatt lehetősége van a regisztrált adataik módosítására és a regisztrációjának törlésére.

A regisztrált adatok módosítása

A már regisztrált adatok módosításához a bejelentkezést követően regisztrációs adatok véglegesítéséhez a Weboldal automatikusan kitölti Weboldal által a regisztrált felhasználóról aktuálisan nyilvántartott adatokat. Ezt követően a regisztrált adatok módosíthatók, majd a Regisztráció gomb megnyomásával véglegesíthetők. A Szolgáltató a regisztráció következő módosításáig az így rögzített adatokat használja a fenti célokra a regisztrált adatok módosításáig vagy törléséig.

A regisztrált adatok módosítása a regisztrált felhasználó már rögzített ajánlattételeit, értékesítési szerződéseit visszamenőleg nem módosítja, a módosított adatok csak a módosítást követő ajánlattételekre, értékesítési szerződésekre és azok teljesítésére vonatkoznak.

A regisztrált adatok módosítása nem érinti a regisztrált felhasználó korábbi értékesítési szerződéseihez kapcsolódó Szolgáltatói teljesítéseket sem, így a regisztrált felhasználó számára a módosítást megelőzően elérhető Termékek, a módosítást követően is elérhetőek maradnak.

A regisztrált adatok módosításáról a regisztrált felhasználó visszaigazolást kap.

A regisztráció törlése

A regisztráció törlését a bejelentkezést követően a Regisztráció törlése gombbal lehet elvégezni.

A regisztráció törlését követően a Weboldalra csak ismételt, az előző regisztrációtól eltérő ajánlattevőként/vevőként lehet regisztrálni.

A regisztráció törlésekor a regisztrált felhasználó által rögzített ajánlattételek elfogadottá és a Szolgáltató részéről teljes körűen és garanciális vagy elállási igényektől mentesen teljesítetté válnak.

A regisztráció törlésekor a vevő és a Szolgáltató között érvényben lévő értékesítési szerződések a Szolgáltató részéről teljes körűen és garanciális vagy elállási igényektől mentesen teljesítetté válnak.

A regisztráció törlése nem teszi lehetővé a regisztrált felhasználó korábbi értékesítési szerződéseihez kapcsolódó Szolgáltatói teljesítéseket sem, így a regisztrációt törlő felhasználó számára a törlést megelőzően elérhető Termékek, a törlést követően elérhetetlenné válnak.

A regisztráció törlése miatt teljesítetté váló ajánlattételekhez és értékesítési szerződésekhez kapcsolódóan a Vevő által még igénybe nem vett szolgáltatások elmaradásáért a regisztrációt törlő felhasználó nem jogosult az általa teljesített befizetések Szolgáltató általi visszafizetésére.

A regisztráció törléséről a törlést megelőzően regisztrált felhasználó visszaigazolást kap.

###Címek???###

###Kilépés???###

Főoldal, Rólam

A Weboldal főmenüjének Főoldal, Rólam pontjaiban a Szolgáltató által végzett szolgálatásokhoz kapcsolódó információkat oszt meg a Weboldal látogatóival.

Kapcsolattartás

A Weboldal a főmenüjének Kapcsolat pontjában lehetőséget biztosít a Szolgáltatóval való kapcsolat felvételre.

Szolgáltató az e pontban megadott kapcsolatfelvételi lehetőségeken túl kizárólag az info@barthaeva.hu e-mail címen folytatott kommunikációt fogadja el az ÁSZF-ben meghatározott kapcsolattartás lebonyolítására.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal és az azon keresztül értékesített Termékek szerzői műnek minősülnek, így azok minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos

terjesztése, felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy az azon keresztül értékesített Termékek bármely része másolható, módosítható.

Az e pontban meghatározott szerzői jog alá tartozó tartalmak bármilyen, különösen kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos a Szolgáltató.

A Weboldalon keresztül értékesített Termékekről kép- és/vagy hangfelvétel készítése kizárólag a Szolgáltató engedélyével lehetséges, azon további megkötéssel, hogy azok nyilvánosan semmilyen körülmények között nem használhatóak fel.

Az online videók a Weboldalon keresztül tekinthetőek meg, saját számítógépre való lementésük nem engedélyezett.

Amennyiben a Vevő kép- és/vagy hangfelvételt készít a Szolgáltató engedélye nélkül, úgy Vevőt a Szolgáltató figyelmeztetés nélkül kizárhatja a Vevő által megvásárolt összes, még igénybe nem vett Termék további használatából. Ez esetben a Szolgáltató által már átadott Termékek teljesítését Vevő teljesítettnek fogadja el és az ezekhez a Termékekhez kapcsolódóan Vevő által már megfizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre, egyéb Termékek megvásárlására nem vihetők át.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A Weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A Weboldalon  megjelenő adatokat Szolgáltató vagy annak adatkezelője MSSQL és MySQL adatbázisban tárolja.

Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz Szolgáltató vagy annak adatkezelője processzorba épített hardveres támogatást használ.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, annak és az az alapján létrejött Szerződésnek a további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Az ÁSZF földrajzi hatálya

Jelen ÁSZF hatálya a látogatók és a Vevők földrajzi illetékességétől függetlenül kiterjed minden a Weboldalon keresztül a Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő látogatóra és Vevőre.

A Magyarországon kívüli földrajzi illetőségű Vevővel történő szerződés esetén is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a jelen pont értelmezésében Vevőnek az a fogyasztó minősül, aki kizárólag végfelhasználási céllal veszi igénybe Szolgáltató Termékeit vagy ilyen szándékkal jár el.

Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Vevő állama nemzeti jogában az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vevőt ezekről a követelményekről.

Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Az ajánlattételt követő fizetési kötelezettség a bankkártyás fizetésre Magyarországon vonatkozó szabályoknak megfelelően jöhet csak létre és a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

Szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókkal azonos átadási lehetőségeket biztosít a nem magyarországi Vevőknek is.

Tekintettel arra, hogy Szolgáltató termékei virtuálisak, azok átadás-átvételét, teljesítését Szolgáltató földrajzi illetékességtől függetlenül biztosítja.

Szerződés felmondása, elállási feltételek

Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján létrejövő értékesítési Szerződés felmondását kizárólag írásban, az ÁSZF Kapcsolattartás pontjában megjelölt címre érkezp e-mail útján fogadja el.

Vevő a felmondási/elállási jogát (a befizetett összeg visszatérítésével vagy más Termék megvásárlására való felhasználásával) kizárólag a szerződéskötéstől számított 14 napon belül gyakorolhatja azzal a megkötéssel, hogy a felmondás/elállás napja nem lehet a Termék használatának megkezdése előtti 24 órán belüli.

Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék használatának megkezdése előtti 24 órán belüli felmondás/elállás esetén a Vevő által befizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül ? az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően ? az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató ? ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik ? a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és ? telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével ? a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával ? annak jellege szerint ? mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
 2. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Vevő a Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Vevő fogyasztói panaszát Szolgáltató elutasítja, úgy Vevő jogosult a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra ? a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján ? az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

Ennek keretében fennáll a Szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség (?meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása?).

Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a Szolgálató jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Vevő és a Szolgáltató közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tartalomjegyzék

Egészségügyi tudnivalók:

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül értékesített Termékek során bemutatott eljárások/gyakorlatok csak Vevő saját felelősségére, orvosa tudtával és egyetértésével végezhetőek.

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek  a eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a Weboldalról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. Az elállás módja: emailben: ### e-mail cím ###

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Szolgáltató-t felelősség nem terheli.

A vezetett edzésprogramok megkezdése után a kiírt indulási dátumtól számított 7 naptári napon belül lehetőség van a programok közötti váltásra vagy a vételár visszatérítésére. A 7 napon túl a szolgáltató nem téríti semmilyen okból a program árát, amennyiben  a vásárló a szolgáltatótól független okokból nem tudja végezni a vezetett programot.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Szolgáltatónak vagy az Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Szolgáltató címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött ? szolgáltatás nyújtásra vonatkozó ? szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben: 

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 8. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést. Ez a digitális tartalom esetén a vásárlói fiókban az adott edzésprogramba, videósorozatba, videótanfolyamba való belépést és a tartalom megnyitását jelenti. Úgynevezett ?vezetett edzésprogramok? esetén ugyanakkor a Szolgáltató egy hetes visszalépési illetve programváltási lehetőséget nyújt, melyet a Szolgáltató felé írásban kell a határidőn belül jelezni.. ?ld még visszatérítésre vonatkozó rész.

A vezetett edzésprogramok megkezdése után a kiírt indulási dátumtól számított 7 naptári napon belül lehetőség van a programok közötti váltásra vagy a vételár visszatérítésére. A 7 napon túl a szolgáltató nem téríti semmilyen okból a program árát, amennyiben  a vásárló a szolgáltatótól független okokból nem tudja végezni a vezetett programot.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Vevő az Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő ? választása szerint?az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Szolgáltató költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy ? végső esetben ? a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

Kivel szemben érvényesítheti Vevő a kellékszavatossági igényét?

Vevő az Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő ? választása szerint ? a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Vevő a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Szolgáltató jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Vevőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Szolgáltató jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására ? megfelelő határidőben ? nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket ? a járművek kivételével ? az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy ? a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén ? a javítószolgálat gondoskodik.

Az Szolgáltató vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az Szolgáltatónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

Az Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Hatályos Általános szerződési feltételek (PDF)

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: ### Bartha Éva e.v.###

(### cím:, e-mail:###)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

??????????????????????????????????????????????????????????????????

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ??????????????????????

A fogyasztó(k) neve: ???????????????????????????????

A fogyasztó(k) címe: ???????????????????????????????

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

??????????????????????????????????????????????????????????????

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

???????????????????????????????

Kelt: 2021.08.31

error: Védett tartalom!!!

Iratkozz fel a hírlevelemre mielőtt mész!